หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปายนอก
อักษรล้านนา
พายฯนอฯก
เทียบอักษรไทย
[พายนอก]
ความหมาย

น๑.ภายนอก,ฝ่ายนอก,ด้านนอก; น๒.ฝ่ายฆราวาส,ฝ่ายคฤหัสถ์; หนปายนอก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปายนอก (พายฯนอฯก)