หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปานลม
อักษรล้านนา
พานฯล฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[ปานลม]
ความหมาย

ดู...ปั้นลม

ออกเสียงล้านนา
ปั้นลม
อักษรล้านนา
ปั้นฯล฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[ปั้นลม]
ความหมาย

น.ชื่อไม้แผ่นติดหัวแป; มักเรียกเป็นกลุ่มว่า จ้อฟ้าปั้นลม - ช่อฟ้าปั้นลม; ปานลม,ป้านลม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปานลม (พานฯล฿มฯ)