หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปาด
อักษรล้านนา
ปาดฯ
เทียบอักษรไทย
[ปาด]
ความหมาย

ก.เชือด,เฉือน,ตัด,ฝาน; น.เรียกขนมถาดว่า เข้าหนมปาด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปาด (ปาดฯ)