หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปางห้าฮ้อย
อักษรล้านนา
พางฯ
เทียบอักษรไทย
[ปางห้าร้อย]
ความหมาย

น.ขวด ขนาดบรรจุ ๕๐๐ ซี.ซี.หรือครึ่งลิตร (โดยทั่วไปมักหมายถึงขวดที่มีขนาดบรรจุ๓๗๕ ซี.ซี.หรือครึ่งของปางปัน); ขวดห้าฮ้อย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปางห้าฮ้อย (พางฯ)