หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปางปัน
อักษรล้านนา
พางฯ
เทียบอักษรไทย
[พางพัน]
ความหมาย

น.ขวดขนาดบรรจุ ๑,๐๐๐ ซี.ซี.หรือ ๑ ลิตร (โดยทั่วไปมักหมายถึงขวดที่มีขนาดเท่าขวดสุราแม่โขงซึ่งบรรจุได้เพียง ๗๕๐ ซี.ซี.หรือ ๓ ใน ๔ ลิตร); ขวดปัน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปางปัน (พางฯ)