หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปาง
อักษรล้านนา
พางฯ
เทียบอักษรไทย
[พาง]
ความหมาย

น๑.ขวด - ภาชนะกลวงใน ส่วนมากทำด้วยแก้ว มักมีคอหรือปากแคบ เพื่อบรรจุของเหลว น๒.เครื่องดนตรีประเภทตี; ผ่าง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปาง (พางฯ)