หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปากไหม้
อักษรล้านนา
ปากฯไห้มฯ
เทียบอักษรไทย
[ปากไหม้]
ความหมาย

ก.ปากร้าย,ปากเจ็บ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากไหม้ (ปากฯไห้มฯ)