หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปากแหว(ห นำ ว)
อักษรล้านนา
ปากฯแหวฯ
เทียบอักษรไทย
[ปากแหว]
ความหมาย

ว.ลักษณะของปากที่บานแบะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากแหว(ห นำ ว) (ปากฯแหวฯ)