หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปากแหลว
อักษรล้านนา
ปากฯแหลฯวฯ
เทียบอักษรไทย
[ปากแหลว]
ความหมาย

ก.พูดมาก,พูดคล่อง,พูดให้รายละเอียดมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากแหลว (ปากฯแหลฯวฯ)