หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปากแหง้น
อักษรล้านนา
ปากฯแห้งฯร
เทียบอักษรไทย
[ปากแหง้น]
ความหมาย

ก.แทะ - เอาหน้าฟันกัดให้หลุดออก, กัดกินทีละน้อย เช่น แทะข้าวโพด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากแหง้น (ปากฯแห้งฯร)