หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปากแจ๊ะ
อักษรล้านนา
ปากฯแชะ
เทียบอักษรไทย
[ปากแชะ]
ความหมาย

ก.ปากเปียกปากแฉะ,พูดมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากแจ๊ะ (ปากฯแชะ)