หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปากเป๋นธัมม์
อักษรล้านนา
ปากฯเปนฯธัม์มฯ
เทียบอักษรไทย
[ปากเปนธัมม์]
ความหมาย

ก.พูดแบบมีหลักการ น่าเชื่อถือ,พูดในสิ่งที่ดีงาม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากเป๋นธัมม์ (ปากฯเปนฯธัม์มฯ)