หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปากเปี๋ยะ
อักษรล้านนา
ปากฯเปยฯะ
เทียบอักษรไทย
[ปากเปียะ]
ความหมาย

ก.พูดมาก,พูดจนปากเปียกปากแฉะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากเปี๋ยะ (ปากฯเปยฯะ)