หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปากฮ้าย
อักษรล้านนา
ปากฯร้ายฯ
เทียบอักษรไทย
[ปากร้าย]
ความหมาย

ก.พูดในสิ่งไม่ดี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากฮ้าย (ปากฯร้ายฯ)