หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปากหม๋ด
อักษรล้านนา
ปากฯห฿มฯด
เทียบอักษรไทย
[ปากหมด]
ความหมาย

ก.พูดเก่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากหม๋ด (ปากฯห฿มฯด)