หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปากหมุย
อักษรล้านนา
ปากฯหุ
เทียบอักษรไทย
[ปากหมุย]
ความหมาย

ว.มีหนวดที่ปาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากหมุย (ปากฯหุ)