หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปากล้ำกำเหลือ
อักษรล้านนา
ปากฯล้ำคำฯเหิลฯอฯอ
เทียบอักษรไทย
[ปากล้ำคำเหลือ]
ความหมาย

ก.ล่วงเกินด้วยคำพูด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากล้ำกำเหลือ (ปากฯล้ำคำฯเหิลฯอฯอ)