หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปากม่อคอมื่น
อักษรล้านนา
ปากฯมํอฯฅํอฯมื่นฯ
เทียบอักษรไทย
[ปากม่อฅอมื่น]
ความหมาย

ก.ชอบพูดชอบคุย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากม่อคอมื่น (ปากฯมํอฯฅํอฯมื่นฯ)