หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปากม่อ
อักษรล้านนา
ปากฯมํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ปากม่อ]
ความหมาย

ก.พูดพล่อย,พูดโดยไม่ยั้งคิด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากม่อ (ปากฯมํอฯ)