หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปากม่วน
อักษรล้านนา
ปากฯม่วฯร
เทียบอักษรไทย
[ปากม่วน]
ความหมาย

ก.พูดเพราะ,พูดดี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากม่วน (ปากฯม่วฯร)