หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปากปู้ด
อักษรล้านนา
ปากฯพูด
เทียบอักษรไทย
[ปากพูด]
ความหมาย

น.ปากยื่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากปู้ด (ปากฯพูด)