หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปากปึ๋ก
อักษรล้านนา
ปากฯปึกฯ
เทียบอักษรไทย
[ปากปึก]
ความหมาย

ก.ปากหนัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากปึ๋ก (ปากฯปึกฯ)