หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปากปิ๊ด
อักษรล้านนา
ปากฯพิษฯฯ
เทียบอักษรไทย
[ปากพิษ]
ความหมาย

ก.วาจาศักดิ์สิทธิ์,คาดการณ์ได้แม่นยำ; ปากอยํา ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากปิ๊ด (ปากฯพิษฯฯ)