หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปากบ่ถอบ
อักษรล้านนา
ปากฯบํถอฯบ
เทียบอักษรไทย
[ปากบ่ถอบ]
ความหมาย

ก.พูดไม่ชัดเจน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากบ่ถอบ (ปากฯบํถอฯบ)