หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปากบ่ดี
อักษรล้านนา
ปากฯบํดี,ปากฯบีดฯ
เทียบอักษรไทย
[ปากบ่ดี]
ความหมาย

ก.พูดไม่ดีทำให้ผู้อื่นเสียหาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากบ่ดี (ปากฯบํดี,ปากฯบีดฯ)