หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปากนัก
อักษรล้านนา
ปากฯนักฯ
เทียบอักษรไทย
[ปากนัก]
ความหมาย

ก.พูดมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากนัก (ปากฯนักฯ)