หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปากตู๋
อักษรล้านนา
ปากฯตู
เทียบอักษรไทย
[ปากตู]
ความหมาย

น.ประตู - ช่องทางเข้าออกของบ้านเรือน อาคาร เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากตู๋ (ปากฯตู)