หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปา
อักษรล้านนา
พา
เทียบอักษรไทย
[พา]
ความหมาย

ก.พา,นำไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปา (พา)