หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปั๋นเกิ่ง
อักษรล้านนา
ปันฯเกิ่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ปันเกิ่ง]
ความหมาย

ก.แบ่งครึ่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๋นเกิ่ง (ปันฯเกิ่งฯ)