หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปั๋นต่า
อักษรล้านนา
ปันฯต่า
เทียบอักษรไทย
[ปันต่า]
ความหมาย

ว.ให้โอกาส เช่น ปั๋นต่าเขาพ่อง-ให้โอกาสเขาบ้าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๋นต่า (ปันฯต่า)