หน้าหลัก
ปั๋ดปั๋วลุมลา
ปัดฯป฿วฯลุมลา
[ปัดปัวลุมลา]

ดู...ปั๋ดปั๋ว

ปั๋ดปั๋ว
ปัดฯป฿วฯ
[ปัดปัว]

ก.ดูแลรักษา,พยาบาล,อภิบาลคุ้มครอง; ปั๋ดปั๋วลุมลา ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๋ดปั๋วลุมลา (ปัดฯป฿วฯลุมลา)