หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปั๋ดปั๋ว
อักษรล้านนา
ปัดฯป฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ปัดปัว]
ความหมาย

ก.ดูแลรักษา,พยาบาล,อภิบาลคุ้มครอง; ปั๋ดปั๋วลุมลา ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๋ดปั๋ว (ปัดฯป฿วฯ)