หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปั๋ดต๋าตี๋น
อักษรล้านนา
ปัดฯตาตีนฯ
เทียบอักษรไทย
[ปัดตาตีน]
ความหมาย

ก.ลักษณะการนุ่งผ้าถุง ให้ชายผ้า(ตี๋นสิ้น)หย่อนลงถึงตาตุ่ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๋ดต๋าตี๋น (ปัดฯตาตีนฯ)