หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปั๋ดต๋กปั๋ดเสี้ยง
อักษรล้านนา
ปัดฯต฿กฯปัดฯส้ยฯง
เทียบอักษรไทย
[ปัดตกปัดเสี้ยง]
ความหมาย

ว.ทุกสิ่งทุกอย่าง; กู้อันปันเจื๊อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๋ดต๋กปั๋ดเสี้ยง (ปัดฯต฿กฯปัดฯส้ยฯง)