หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปั๋ดติ๋กปั๋ดต๋าย
อักษรล้านนา
ปัดฯติกฯปัดฯตายฯ
เทียบอักษรไทย
[ปัดติกปัดตาย]
ความหมาย

ว.เอาเป็นเอาตาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๋ดติ๋กปั๋ดต๋าย (ปัดฯติกฯปัดฯตายฯ)