หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปั๋ดขี้เหยื้อ
อักษรล้านนา
ปัดฯขี้เหิ้ยฯอฯอ
เทียบอักษรไทย
[ปัดขี้เหยื้อ]
ความหมาย

ก.ปัดขยะทิ้ง,ทำความสะอาดสิ่งที่ทิ้งเรียราด; ดู...ขี้เหยื้อ

ออกเสียงล้านนา
ขี้เหยื้อ
อักษรล้านนา
ขี้เหิ้ยฯอฯอ
เทียบอักษรไทย
[ขี้เหยื้อ]
ความหมาย

น.ขยะ,ตะกอน,กากที่เป็นชิ้นใหญ่ ถ้าชิ้นเล็กๆ เรียก ขี้แหย่

ออกเสียงล้านนา
ขี้เหยื้อ
อักษรล้านนา
ขี้เหิ้ยฯอฯอ
เทียบอักษรไทย
[ขี้เหยื้อ]
ความหมาย

น.ขยะ-สิ่งของที่ไม่มีประโยชน์,กาก,ตะกอน,มูลฝอย; หยากเหยื้อ,เหยื้อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๋ดขี้เหยื้อ (ปัดฯขี้เหิ้ยฯอฯอ)