หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปั๋ดกำอู้
อักษรล้านนา
ปัดฯคำฯอู้
เทียบอักษรไทย
[ปัดกำอู้]
ความหมาย

ก.บอกปัด,ปฏิเสธ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๋ดกำอู้ (ปัดฯคำฯอู้)