หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปั๋ดกวาด
อักษรล้านนา
ปัดฯกวฯาดฯ
เทียบอักษรไทย
[ปัดกวาด]
ความหมาย

ก.ทำความสะอาดด้วยการปัดและกวาด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๋ดกวาด (ปัดฯกวฯาดฯ)