หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปั๋ด
อักษรล้านนา
ปัดฯ
เทียบอักษรไทย
[ปัด]
ความหมาย

ก.ทำให้สะอาด,บำบัด,ทำให้หาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๋ด (ปัดฯ)