หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปั๋ญญามุ่ม
อักษรล้านนา
ปั¡ามุ่ม
เทียบอักษรไทย
[ปัญญามุ่ม]
ความหมาย

น.ความรู้น้อย,ปัญญาไม่เฉียบแหลม,ความรู้มีไม่ถึงระดับที่จะนำไปใช้ประโยชน์หรือความจำเป็นในแต่ละด้านได้ เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๋ญญามุ่ม (ปั¡ามุ่ม)