หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปั๋ญญา
อักษรล้านนา
ปั¡า,บ¡า
เทียบอักษรไทย
[ปัญญา]
ความหมาย

น.ความรอบรู้,ความฉลาดอันเกิดจากการเรียนรู้และคิด,สิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียน การค้นคว้า ความคุ้นเคย ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ เป็นต้น เช่น เขามีความรู้ทางด้านอวกาศเป็นอย่างดี, สิ่งที่สั่งสมมาจากการฟัง การคิด การปฏิบัติ การฝึกฝน ในด้านวิชาการต่างๆ เช่น ความรู้เรื่องดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น (ยืม-ปัญญา: ล้านนาใช้ ผะหญา)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๋ญญา (ปั¡า,บ¡า)