หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปั๋งปุ๊ก
อักษรล้านนา
ปังฯพุก
เทียบอักษรไทย
[ปังพุก]
ความหมาย

น.ผักปลังชนิดที่มีดอกเป็นช่อพวง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๋งปุ๊ก (ปังฯพุก)