หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปั๋กใจ๋
อักษรล้านนา
ปักฯไจ
เทียบอักษรไทย
[ปักไจ]
ความหมาย

ก.จงใจ,ติดไว้ในใจ,ตั้งใจแน่วแน่ไม่เปลี่ยนแปลง เช่น ปักใจเชื่อ ปักใจรัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๋กใจ๋ (ปักฯไจ)