หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปั๋กเสา
อักษรล้านนา
ปักฯเสัา
เทียบอักษรไทย
[ปักเสา]
ความหมาย

ก.ยกเสาตั้งขึ้นแล้วฝัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๋กเสา (ปักฯเสัา)