หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปั๋กต๋าผ่อ
อักษรล้านนา
ปักฯตาผํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ปักตาผ่อ]
ความหมาย

ก.จ้องดู,เพ่งดู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๋กต๋าผ่อ (ปักฯตาผํอฯ)