หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปั๋กดำ
อักษรล้านนา
ปักฯดำ
เทียบอักษรไทย
[ปักดำ]
ความหมาย

ก.เอากล้าปักดำลงในนา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๋กดำ (ปักฯดำ)