หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปั๋กขำ
อักษรล้านนา
ปักฯขำ
เทียบอักษรไทย
[ปักขำ]
ความหมาย

ก.แทงคาไว้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๋กขำ (ปักฯขำ)