หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปั๋กขวิ๋ดปั๋กขวาง
อักษรล้านนา
ปักฯขิวฯดปักฯขวฯางฯ
เทียบอักษรไทย
[ปักขวิดปักขวาง]
ความหมาย

ก.หกคะเมนตีลังกา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๋กขวิ๋ดปั๋กขวาง (ปักฯขิวฯดปักฯขวฯางฯ)