หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปั๋กขวิ๋ด
อักษรล้านนา
ปักฯขิวฯด
เทียบอักษรไทย
[ปักขวิด]
ความหมาย

ก.คะมำ,พลัดตก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๋กขวิ๋ด (ปักฯขิวฯด)