หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปั๋กกะดิ๋กปิ๋กกะวำ
อักษรล้านนา
ปักฯกดิกฯปิกฯกวำฯ
เทียบอักษรไทย
[ปักกะดิกปิกกะวำ]
ความหมาย

ก.ล้มคว่ำหักซุกหัวซุน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๋กกะดิ๋กปิ๋กกะวำ (ปักฯกดิกฯปิกฯกวำฯ)