หน้าหลัก
ปั๋กกะดิ๋กปิ๋กกะวำ
ปักฯกดิกฯปิกฯกวำฯ
[ปักกะดิกปิกกะวำ]

ก.ล้มคว่ำหักซุกหัวซุน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๋กกะดิ๋กปิ๋กกะวำ (ปักฯกดิกฯปิกฯกวำฯ)